Түрээсийн LED дэлгэцийн хэрэгслүүд

Өргөгдсөн цацраг 1

Өргөгдсөн цацраг 2

Трасс

Трасс 2

Багцад зориулсан нислэгийн хайрцаг

Хөдөлгөөнт цахилгаан түгээх хайрцаг